Ledenvergadering maandag 23 oktober

Aan de leden van Sp. Rekken,  Bij dezen nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 23 oktober 2017 in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.

 AGENDA

 

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen vergadering dd. 24 oktober 2016
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verslag van de jeugdcommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jochem Aarnink (secretaris).
 • Het bestuur heeft geen kandidaat voor deze functie
 • kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 • Aftredend en herkiesbaar: Hans Onstein (voorzitter)
 • (Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 1. Vaststelling en goedkeuring begroting 2017/2018
 2. Verkiezing leden kascommissie
 • Aftredend: Fred Roossink
 • Herman Aarnink is nog 1 jaar lid.
 • Wouter Grooters is nog 2 jaar lid.
 • Benoeming reserve lid
 1. Contributie jeugd
 2. Verslag Stichting Vrienden van Sportclub Rekken
 3. Verslag Stichting Sportclub Rekken
 • Vervanging grasmaaier
 1. Verslag ledeninventarisatie
 2. Mededelingen
 • Jubilarissen
 • Invoering lid van verdienste
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

Namens het bestuur,

Jochem Aarnink

 

 

Gerelateerde berichten