Ereleden & Leden van verdienste

Momenteel hebben we de volgende ereleden:

– Frits Koeslag
– Jan Giesbers
– Henny Papenborg
– Henk Hagens
– Thea te Lintelo
– Paul Nijhof
– Henk Roossink †

– Ab Berfelo †
– Wim Boevink †
– Bernard ten Have †

Leden van verdienste:

– Bennie Diepemaat
– Henk Schepers
– Henny van Doorn
– Gonny Mellink
– Jan Winkelhorst
– Wim Giesbers
– Henk-jan Slotboom
– Gerrit Hengeveld
– Johan Temmink †
– Wim Grooters
– Toon Kerkemeijer
– Hans Onstein

Procedure Ereleden & Leden van verdienste

Sportclub Rekken bestaat ruim 50 jaar, inmiddels zijn wij een vereniging met bijna 350 leden waaronder inmiddels ook vele dames. Daarnaast zijn wij in het bezit van 3 voetbalvelden, een kunstgras veld en een gezellige kantine met voldoende kleedruimte. Dit alles is in de loop der jaren gerealiseerd door de vele vrijwilligers. Dat kan ook niet anders want een vereniging als wij heeft alleen bestaansrecht als leden zich vrijwillig en kosteloos samen willen inzetten voor Sportclub Rekken.

Door de jaren heen zijn er altijd mensen die nog een paar stappen meer doen dan andere vrijwilligers. Sportclub Rekken heeft in de loop der jaren dan ook een aantal mensen erelid gemaakt van de vereniging. Dit waren mensen die zich tientallen jaren als vrijwilliger hadden ingezet voor Sportclub Rekken. Naast de status van erelid binnen onze vereniging is het ook zo dat onze ereleden worden vrijgesteld van contributie zo lang zij lid zijn.

Er zijn in onze ogen naast de huidige ereleden nog vele vrijwilligers die zich jarenlang onverdienstelijk hebben ingezet voor onze vereniging en daar nooit wat voor hebben weer gekregen. Echter vinden wij wel dat het erelidmaatschap iets speciaals moet zijn en blijven. Ook vanwege de kosten kan het erelidmaatschap niet aan vele mensen worden toebedeeld.

Toch willen wij actieve vrijwilligers die zich al jaren inzetten of hebben ingezet ook onze blijk van waardering geven. Daarom hebben wij als bestuur besloten om naast een erelidmaatschap ook het zogenaamde” lid van verdienste” in te voeren. Om lid van verdienste te worden moet je natuurlijk voldoen aan een aantal voorwaarden, deze hebben wij opgesteld in onderstaande procedure. Aangezien de procedure voor ereleden ook verouderd en onduidelijk was hebben wij gemeend een nieuwe procedure te moeten maken voor het aandragen van ereleden. Deze is tevens hieronder te vinden.

Wij hebben geprobeerd om duidelijke criteria op te stellen waaraan een Lid van Verdienste c.q. Erelid moet voldoen. Een Lid van Verdienste c.q. Erelid kan door het bestuur worden voorgedragen aan de ledenvergadering, maar ook vanuit de leden zelf kan een voordracht aan het bestuur plaatsvinden. Er moet in ieder geval aan de onderstaande criteria voldaan worden.

Criteria benoeming lid van verdienste of erelid Sportclub Rekken

In 2016 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming van Lid van Verdienste of Erelid. Leden van Verdienste en ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging Sportclub Rekken.

Leden van verdienste

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van Sportclub Rekken kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.

Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van Sportclub Rekken aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben binnen Sportclub Rekken om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Leden van verdienste worden niet vrijgesteld van contributie maar krijgen wel een prominente plek op de website en in de kantine van Sportclub Rekken.

Een lid van verdienste moet:

 • Lid zijn van Sportclub Rekken
 • Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Geen huidige bestuurslid zijn

Ereleden

Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.

Ereleden van Sportclub Rekken worden vrijgesteld van contributie en krijgen tevens een prominente plek op de website en in de kantine.

Een Erelid moet:

 • Reeds een Lid van Verdienste zijn
 • Minimaal 25 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Geen huidige bestuursleden

Procedure voordragen ereleden of leden van verdienste

 1. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
 2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
 3. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
 4. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering draagt het bestuur de voorgestelde kandidaten voor. De leden moeten uiteindelijk in de ledenvergadering hun goedkeur uitspreken over diegene die wordt voorgedragen.
 5. Per jaar kan er maximaal 1 erelid worden voorgedragen en maximaal 3 leden van verdienste. Het bestuur bepaald uiteindelijk of iemand ook daadwerkelijk wordt voorgedragen.