Privacy beleid

UW PRIVACY

Sportclub Rekken is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij jullie informeren over de wijze waarop Sportclub Rekken persoonsgegevens van jullie/onze leden verwerkt. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SP Rekken zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en dus ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens:

  • Op het moment dat je lid van onze vereniging wordt, hebben wij een aantal persoonsgegevens (zie o.a. ledenmutatieformulier op onze website) van je nodig voor het registreren van je lidmaatschap en om je aan te melden bij de KNVB;
  • Wij vragen om je bankgegevens door te geven t.b.v. het innen van de contributie;
  • Wij vragen je om een e-mailadres door te geven, zodat wij o.a. de nieuwsbrief van SP Rekken kunnen toesturen;
  • Van de bestuursleden, trainers en leiders worden contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, whatsapp) gecommuniceerd binnen de vereniging met het doel elkaar te kunnen informeren en/of bereiken m.b.t. voetbal gerelateerde zaken;
  • Van Bestuurs- en commissieleden worden emailadressen en in sommige gevallen telefoonnummers vermeld op onze website, zodat men weet bij wie men contact kan opnemen over zaken m.b.t. SP rekken;
  • Leden van elftallen kunnen gebruik maken van een zgn. groeps app voor het elkaar informeren over zaken m.b.t. wedstrijden en trainingen. Het gebruik van deze groeps app valt niet onder verantwoordelijkheid van SP Rekken. Wel kan, indien daartoe aanleiding is, het bestuur personen aanspreken op het gebruik van dergelijke communicatiekanalen in relatie tot tonen van respect voor elkaar, fatsoen en ethiek;

E-MAIL

SP Rekken maakt gebruik van nieuwsbrieven om haar leden te informeren. Alle leden ontvangen via het privé e-mailadres een nieuwsbrief van SP Rekkken. Wanneer je dit niet op prijs stelt, kun je dit kenbaar maken door middel van het aanklikken van de afmeldlink, die je kunt vinden in de toegezonden e-mail met betreffende nieuwsbrief.

FOTO’s

Bij SP Rekken worden er foto’s van leden (tijdens wedstrijden, events, feestavonden en andere gelegenheden) en/of bezoekers gemaakt, met als enig doel een impressie te kunnen geven of versalg te doen van een gespeelde wedstrijd of gebeurtenis. De gemaakte afbeeldingen kunnen vervolgens op onze site, in de nieuwsbrief en/of via andere Social Media kanalen geplaatst worden. Bij het maken en plaatsen van foto’s zal ten alle tijde rekening gehouden worden met regels t.a.v. ethiek en fatsoen. Tevens worden er van alle elftallen jaarlijks elftalfoto’s gemaakt, die ter informatie ook op de website worden geplaatst.

Personen die afgebeeld worden op afbeeldingen en die bezwaar maken tegen het plaatsen ervan, kunnen contact opnemen via info@sperekken.nl, waarna betreffende afbeeldingen aangepast en/of verwijderd zullen worden.

RECHT VAN VERZET

Indien je in specifieke gevallen het niet op prijs stelt dat je persoonsgegevens worden gebruikt, dan kun je een e-mail sturen aan ons via info@sprekken.nl of contact opnemen met het bestuur.

Het blijft voor onze vereniging natuurlijk wel noodzakelijk om noodzakelijke informatie te gebruiken voor b.v. het registreren van je lidmaatschap en het innen van de lidmaatschapscontributie.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

SP Rekken staat niet toe dat persoonsgegevens door derden wordt gebruikt.

SOCIAL MEDIA

SP Rekken gaat graag in dialoog met leden en bezoekers van onze website of andere Social Media kanalen die we gebruiken. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren op opmerkingen kan geen recht worden ontleend.

GEBRUIK VAN COOKIES

SP Rekken maakt geen gebruik van cookies.

WEBSITES VAN SP REKKEN ANDERE WEBSITES

Op de websites van SP Rekken tref je mogelijk links aan naar andere websites. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor ook de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt en/of naar wordt doorverwezen.

VRAGEN

Heb je na het lezen vragen over het privacy beleid bij SP Rekken, dan kun je daarover contact opnemen met het bestuur of via e-mail (info@sprekken.nl)

WIJZIGINGEN

SP Rekken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SP Rekken jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.