Ledenvergadering 24 oktober

Aan de leden van Sp. Rekken,

 Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 24 oktober 2016  in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.

 AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen vergadering dd. 26 oktober 2015
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Vaststelling en goedkeuring begroting 2016/2017
 7. Verkiezing leden kascommissie
 • Aftredend: Wouter Rexwinkel
 • Nieuwe leden voor 2016/2017: Herman Aarnink & Fred Roossink
 • Benoeming reserve lid
 1. Contributie
 2. Verslag Stichting Vrienden van Sportclub Rekken
 3. Verslag Stichting Sportclub Rekken
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Chantal Veldhuis (Penningmeester)
 • Het bestuur heeft draagt Josien ten Thije voor.
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Rob Koeslag (commissie Arbitrage)
 • Het bestuur heeft draagt Chantal Veldhuis voor.
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Gonny Mellink (Sponsoring & reclame)
 • Het bestuur heeft nog geen kandidaat voor deze functie.
 • Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 Namens het bestuur,

Jochem Aarnink

Gerelateerde berichten