Agenda ledenvergadering 30 september

Aan de leden van Sp. Rekken,

 Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 30 september 2013 in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.

 AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen vergadering dd. 1 oktober 2012
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Verslag van de kascommissie
  6. Verkiezing bestuursleden

▪    Aftredend en niet herkiesbaar: Jochem Odink (commissie arbitrage).

▪    Het bestuur draag Rob Koeslag voor als kandidaat voor deze functie.

▪    (Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

  1. Vaststelling en goedkeuring begroting 2013/2014
  2. Verkiezing leden kascommissie

▪    Aftredend: Robert Boevink

▪    Mark Grooters is nog 1 jaar lid.

▪    Wouter Rexwinkel is nog 2 jaar lid.

▪    Benoeming reserve lid

  1. Contributie

10. Verslag Stichting Vrienden van Sportclub Rekken

11. Verslag Stichting Sportclub Rekken

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting

 Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

Namens het bestuur,

Jochem Aarnink

Gerelateerde berichten

Leave a Comment