Algemene ledenvergadering

Aan de leden van Sp. Rekken,

Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 1 oktober 2012 in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.

 

 AGENDA

 

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen vergadering dd. 3 oktober 2011
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Verslag van de kascommissie
  6. Verkiezing bestuursleden

▪    Aftredend en herkiesbaar: Henk-Jan Slotboom (commissie accomodatie/materiaal).

▪    Aftredend en herkiesbaar: Gonny Mellink (commissie sponsoring/reclame).

▪    Aftredend en herkiesbaar: Henk Schepers (commissie jeugd).

▪    Aftredend en herkiesbaar: Chantal Veldhuis (penningmeester).

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

  1. Vaststelling en goedkeuring begroting 2012/2013
  2. Verkiezing leden kascommissie

▪    Aftredend: Robert Boevink

▪    Nick Scholten is nog 1 jaar lid. Marc Grooters is nog 2 jaar lid.

▪    Benoeming reserve lid

  1. Contributie

10. Verslag Stichting Vrienden van Sportclub Rekken

11. Verslag Stichting Sportclub Rekken

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting


Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur,

Jochem Aarnink

Gerelateerde berichten